Skip to the content

Menu

PixEdits Kjøp og brukervilkår

Sist oppdatert February 26, 2023. Erstatter alle tidligere versjoner i sin helhet.

Disse vilkårene regulerer din bruk av vår nettside eller tjenester og programvare som vi har som en del av tjenestene, inkludert eventuelle apper, innholds filer (definert nedenfor), skripter, instruksjonssett og all tilhørende dokumentasjon (samlet kalt "Programvare"). Ved å bruke tjenestene eller programvaren, godtar du disse vilkårene. Som omtalt mer i avsnitt 3 nedenfor, beholder du alle rettigheter og eierskap du har til innholdet som du gjør tilgjengelig gjennom tjenestene.

1. Valg av lov Det er norsk lov som gjelder

2. Personvern Retningslinjer for personvern på https://www.pixedit.com/no/privacy gjelder alle de personlige opplysningene du oppgir til oss. Ved å bruke tjenestene eller programvaren godtar du vilkårene i retningslinjene for personvern.

3. Modifisering Vi kan endre, oppdatere eller avbryte tjenestene, programvaren (inkludert noen av dens deler eller funksjoner) til enhver tid uten ansvar overfor deg eller noen andre. Vi vil imidlertid iverksette rimelige tiltak for å varsle deg før vi gjør endringen. Vi vil også gi deg rimelig tid til å laste ned innholdet. Hvis vi avvikler en tjeneste i sin helhet, vil vi gi deg en prorata-refusjon for ubrukte avgifter for den tjenesten du har betalt på forhånd for.

4. Bruk av tjenesten

4.1 Lisens Med forbehold om ditt samsvar med disse vilkårene og loven, kan du få tilgang til og bruke tjenestene.

4.2 PixEdits åndsverk Vi (og våre lisensgivere) forblir eneeier(e) av alle rettigheter, tittel og interesse i tjenestene og programvaren. Vi forbeholder oss alle rettigheter som ikke er gitt under disse vilkårene.

4.3 Lagring Når tjenestene tilbyr lagring, anbefaler vi at du fortsetter å sikkerhetskopiere innholdet ditt jevnlig.

5. Andre lisenstyper

(a) NFR-versjon Vi kan utpeke programvaren eller tjenestene som "prøveversjon", "evaluering", "ikke for videresalg", eller annen lignende betegnelse ("NFR-versjon"). Du kan installere og bruke NFR-versjonen bare i løpet av perioden, og bare for de formål som vi har uttalt når vi gir deg NFR-versjonen. Du må ikke bruke noe materiale du produserer med NFR-versjonen for noe annet enn ikke-kommersielle formål.

(b) Forhåndsversjon Vi kan utpeke programvaren eller tjenestene, eller en funksjon av programvaren eller tjenestene, som en forhånds- eller betaversjon ("Forhåndsversjon"). Forhåndsversjonen representerer ikke det endelige produktet, og kan inneholde feil som kan føre til systemfeil eller andre feil og tap av data. Vi kan velge å ikke kommersielt utgi forhåndsversjonen. Du må umiddelbart slutte å bruke forhåndsversjonen og ødelegge alle kopier av forhåndsversjonen hvis vi ber deg om å gjøre det, eller hvis vi gir ut en kommersiell versjon av forhåndsversjonen. Enhver separat avtale vi inngår med deg som gjelder den forhåndsversjonen skal erstatte bestemmelsene om forhåndsversjonen oppgitt i dette avsnittet.

6 Eierskap Du beholder alle rettighetene til og eierskapet av innholdet. Vi krever ingen eierskapsrettigheter til innholdet ditt.

7. Kontoinformasjon Du er ansvarlig for all aktivitet som skjer via din konto. Gi umiddelbart beskjed til kundestøtte hvis du blir oppmerksom på uautorisert bruk av din konto. Du kan ikke (a) Dele din kontoinformasjon (bortsett fra med en autorisert kontoadministrator) eller (b) bruke en annen persons konto. Din kontoadministrator kan bruke din kontoinformasjon til å administrere bruk og tilgang til tjenestene.

8. Brukeratferd Du må ikke misbruke tjenestene, programvaren eller innhold som vi gir til deg som en del av tjenestene. Du må for eksempel ikke:

(a) kopiere, endre, være vert for, strømme, videre lisensiere eller videreselge tjenestene, programvaren eller innholdet;

(b) aktivere eller tillate andre å bruke tjenesten, programvaren eller innholdet ved hjelp av kontoinformasjonen.

(c) gå inn på eller forsøke å få tilgang til tjenestene på noen måte annet enn grensesnittet vi har gitt eller godkjent;

(d) omgå noen tilgang eller bruke restriksjoner satt på plass for å hindre viss bruk av tjenestene;

(e) dele innhold eller engasjere deg i atferd som krenker noens rettighet til åndsverk ("Rettigheter til åndsverk" betyr opphavsrett, moralske rettigheter, varemerker, kjennetegn, patenter, forretningshemmeligheter, urettferdig konkurranse, retten til privatliv, retten til reklame og andre eiendomsrettigheter.);

(f) gi deg ut for å være en person eller enhet, eller feilaktig eller på annen måte uriktig fremstille din tilknytning til en person eller enhet;

(g) forsøke å deaktivere, svekke eller ødelegge tjenestene, programvaren eller maskinvaren;

(h) plassere annonsering av produkter eller tjenester i tjenestene unntatt med vårt skriftlige samtykke;

(i) bryte gjeldende lov.

9. Vilkår for abonnement og avslutning

Tjenesten starter så snart den første betalingen er behandlet. Du vil bli belastet beløpet som er angitt på kjøpstidspunktet, pluss eventuelle avgifter (for eksempel merverdiavgift når dette ikke er inkludert i den angitte satsen).
Belastning skjer hver måned eller hvert år avhengig av hvilken type plan som er valgt. Det er mulig å endre betalingsplan underveis i perioden på «min side». Dersom du endrer abonnementet ditt, så vil det gjeldende abonnementet løpe ut sin periode før det nye trer i kraft. 
Skulle den gjeldende momssatsen endres etter at en abonnementsavtale er inngått, så justeres den månedlige eller årlige prisen inklusive avgiften deretter.
Avtalen fornyes automatisk på den månedlige eller årlige fornyelsesdatoen, med mindre du avslutter den. Prisen for fornyelse kan endres, men du vil bli varslet om eventuelle prisendringer og gis muligheten til å avbryte i henhold til disse vilkårene. Hvis du velger å avbryte abonnementet så fortsetter tjenesten til slutten av faktureringsperioden. Du kan når som helst avbryte abonnementet ved å gå til «min side», eller ved å kontakte kundestøtte.

9.1 Gratis prøveperiode
Du vil ikke bli belastet under en gratis prøveperiode, og du kan avslutte den når du vil. Hvis du velger å fortsette og bruke programvaren etter at prøveperioden er over, blir du automatisk belastet i henhold til gjeldende abonnementspriser og betingelser i punkt 9. Hvis du registrerer deg for en gratis prøveperiode ved å bruke et 3d secure kredittkort, så vil kortet belastes et minimalt beløp i forbindelse med godkjenningsprosessen. Dette beløpet tilbakebetales umiddelbart.

10. Avgifter og betaling

10.1 Skatter og tredjeparts avgifter Du må betale eventuelle skatter og avgifter, og eventuelle tredjeparts avgifter (inkludert, for eksempel telefonavgifter, mobiloperatøravgifter, ISP-avgifter, dataabonnementsavgifter, kredittkortavgifter, valutakursavgifter, utenlandske transaksjonsavgifter). Vi er ikke ansvarlige for disse avgiftene. Ta kontakt med finansinstitusjonen din når det gjelder spørsmål om avgifter. Vi kan iverksette tiltak for å samle inn de avgiftene du skylder oss. Du er ansvarlig for alle relaterte innkrevingskostnader og utgifter.

10.2 Kredittkortinformasjon Hvis du ikke varsler oss om oppdateringer av betalingsmetoden din, vil tjenesten opphøre etter endt periode.

11. Din garanti og erstatningsforpliktelser Du vil beskytte oss og våre datterselskaper, tilknyttede selskaper, ledere, agenter, ansatte, partnere og lisensgivere fra ethvert krav, etterspørsel, tap eller skader, inkludert rimelige advokathonorarer, som oppstår som følge av eller relatert til innholdet, din bruk av tjenestene eller programvaren eller brudd på disse vilkårene.

12. Forbehold om garantier

12.1 Med mindre det fremgår av tilleggsvilkårene, leveres tjenestene og programvaren "SOM DE/DEN ER". I den grad det er tillatt ved lov, fraskriver vi oss alle garantier uttrykkelig eller underforstått, inkludert underforståtte garantier om ukrenkelighet, salgbarhet og egnethet for et bestemt formål. Vi tar på oss ingen forpliktelser om innholdet i tjenestene. Vi fraskriver oss ytterligere enhver garanti for at (a) tjenestene eller programvaren vil oppfylle kravene dine eller vil være konstant tilgjengelig, uavbrutt, tidsriktig, sikker eller feilfri; (b) resultatene som kan oppnås ved bruk av tjenestene eller programvaren vil være effektiv, nøyaktig eller pålitelig; (c) kvaliteten på tjenestene eller programvaren vil tilfredsstille forventningene dine; eller at (d) eventuelle feil eller mangler ved tjenestene eller programvaren vil bli korrigert.

12.2 Vi fraskriver oss ethvert ansvar for eventuelle handlinger som følge av din bruk av tjenestene eller programvaren. Du kan bruke og få tilgang til tjenestene eller programvaren på eget ansvar og risiko, og du er selv ansvarlig for eventuelle skader på datasystemet eller tap av data som følge av bruk av og tilgang til noen tjeneste eller programvare.

13. Ansvarsbegrensning

13.1 Med mindre det fremgår av tilleggsvilkårene, er vi ikke ansvarlige overfor deg eller noen andre for: (a) tap av bruk, data, goodwill eller fortjeneste, om ikke overskuelig; og (b) eventuelle spesielle, tilfeldige, indirekte, noen følgeskader (selv om vi har blitt informert om muligheten for slike skader), inkludert de (x) som følge av tap av bruk, data eller fortjeneste, om ikke påregnelig, (y) basert på en teori om ansvar, herunder brudd på kontrakt eller garanti, uaktsomhet eller annen skadevoldende handling, eller (z) som oppstår fra alle andre krav som følge av eller i forbindelse med din bruk av eller tilgang til tjenestene eller programvaren. Ingenting i disse vilkårene begrenser eller utelukker vårt ansvar for grov uaktsomhet, for vår (eller våre ansattes) tilsiktet misbruk, eller for dødsfall eller personskade.

13.2 Vårt samlede ansvar i enhver sak som følge av eller relatert til disse vilkårene er begrenset til USD 90 eller det samlede beløp som du har betalt for tilgang til tjenesten og programvaren i løpet av tre måneder før arrangementet gir opphav til erstatningsansvar, avhengig av hva som er større. Denne begrensningen vil gjelde selv om vi har blitt informert om muligheten for at forpliktelsen overstiger beløpet og til tross for svikt i hovedformålet av noe begrenset rettsmiddel.

13.3 Begrensningene og unntakene i dette avsnittet gjelder i den grad det er tillatt ved lov.

14. Opphør

14.1 Opphør av deg Du kan stoppe bruken på ethvert tidspunkt. Opphør av kontoen fritar deg ikke for noen eventuell plikt til å betale eventuelle utestående avgifter.

14.2 Opphør av oss Hvis vi avslutter disse vilkårene for annet enn årsaken, så vil vi iverksette rimelige tiltak for å varsle deg minst 30 dager før opphøret via e-postadressen du oppgir til oss med instruksjoner om hvordan du henter innholdet ditt. Med mindre det fremgår av tilleggsvilkårene, kan vi til enhver tid avslutte retten din til å bruke og få tilgang til tjenestene eller programvaren dersom:

(a) du bryter noen av bestemmelsene i disse vilkårene (eller opptrer på en måte som tydelig viser at du ikke har tenkt å, eller er ute av stand til å, overholde disse vilkårene);

(b) du unnlater å foreta rettidig betaling av avgiftene for programvaren eller tjenestene, om noen;

(c) vi er pålagt å gjøre det ifølge loven (for eksempel der levering av tjenestene eller programvaren til deg er, eller blir, ulovlig);

(d) vi velger å avslutte tjenestene eller programvaren, helt eller delvis, (for eksempel hvis det blir upraktisk for oss å fortsette å tilby tjenestene i ditt område på grunn av endring av loven);

15. Lover om eksportkontroll Programvaren, tjenestene, innholdet og din bruk av programvaren, tjenestene og innholdet, er underlagt norsk og internasjonale lover, restriksjoner og reguleringer som kan regulerer import, eksport og bruk av programvaren, tjenestene og innholdet. Du samtykker til å overholde alle lover, begrensninger og forskrifter.

16. Tvisteløsning

16.1 Prosess For enhver bekymring eller klage du måtte ha, godtar du først prøve å løse tvisten uformelt ved å kontakte oss. Dersom en tvist ikke blir løst innen 30 dager etter innlevering, må du eller PixEdit løse eventuelle krav knyttet til disse vilkårene, tjenestene eller programvaren gjennom endelig og bindende voldgift, bortsett fra at du kan hevde krav i små krav-domstolen hvis kravene dine kvalifiserer.

16.2 Ingen gruppe handlinger Du kan bare løse konflikter med oss på individuell basis, og kan ikke bringe et krav som en saksøker eller et gruppemedlem i en gruppe, konsolidert eller representativ handling.

16.3 Midlertidige for føyninger Uavhengig av det foregående, i tilfelle dine eller andres uautoriserte tilgang til eller bruk av tjenestene eller innholdet er i strid med disse vilkårene, samtykker du til at vi har rett til å søke midlertidige forføyninger (eller tilsvarende juridiske strakstiltak) i enhver jurisdiksjon.

17. Samsvar med lisenser Hvis du er en bedrift, et firma eller organisasjon, så kan vi, ikke mer enn én gang hver 12. måned, etter syv dagers varsel til deg, utnevne vårt personell eller en uavhengig tredjeparts kontrollør som er forpliktet til å bevare taushet for å inspisere (inkludert manuell inspeksjon, elektroniske metoder eller begge deler) postene, systemene og anlegget for å kontrollere at installasjonen og bruken av enhver og alle programvarer eller tjenester er i samsvar med deres gyldige lisenser fra oss. I tillegg vil du gi oss alle poster og informasjon forespurt av oss for å bekrefte at installasjonen og bruken av enhver og all programvare og tjenester er i overensstemmelse med deres gyldige lisenser fra oss innen 30 dager etter vår forespørsel. Hvis bekreftelsen viser en underdekning i lisenser for programvaren eller tjenestene, vil du umiddelbart skaffe de nødvendige lisenser, abonnementer og eventuelt ettervedlikehold og støtte. Hvis de ubetalte avgiftene overskrider 5 % av verdien av de utestående lisensavgiftene, da vil du også betale for våre rimelige kostnader ved å gjennomføre kontrollen.

18. Endring Vi kan endre disse vilkårene eller eventuelle andre vilkår som gjelder for en tjeneste eller programvare for å eksempelvis gjenspeile endringer i loven eller endringer i våre tjenester eller programvare. Du bør se på vilkårene regelmessig. Vi vil legge ut varsel om endringer i disse vilkårene på denne siden. Vi vil legge ut varsel om endringer, men ytterligere betingelser i den aktuelle tjenesten eller programvaren. Ved å fortsette å bruke eller få tilgang til tjenestene eller programvaren etter at revisjonene trer i kraft, godtar du å være bundet av de reviderte vilkårene.

19. Diverse

19.1 Varsel til PixEdit Du kan sende meldinger til oss på følgende adresse: Sikri AS, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge

19.2 Varsel til deg Vi kan varsle deg via e-post, vanlig post, oppslag i tjenester eller andre juridisk akseptable metoder.

19.3 Hele avtalen Disse vilkårene utgjør hele avtalen mellom deg og oss angående din bruk av tjenestene og programvaren og erstatter alle tidligere avtaler mellom deg og oss i forbindelse med tjenestene.

19.4 Ikke-overdragelse Du kan ikke overdra eller på annen måte overføre disse vilkårene eller dine rettigheter og plikter under disse vilkårene, helt eller delvis, uten skriftlig samtykke og ethvert slikt forsøk vil bli annullert. Vi kan overføre våre rettigheter under disse vilkårene til en tredjepart.

19.5 Ugyldighet Hvis en bestemt term ikke er rettskraftig, vil dette ikke påvirke noen andre vilkår.

19.6 Ingen fraskrivelse Vår unnlatelse til å håndheve eller utøve noen av disse vilkårene er ikke en fraskrivelse av det avsnittet.

Sikri AS, Dronning Mauds gate 10, 0250 Oslo, Norge